Domů Hardware a software MS Word 2003 MS Word 2010 MS Excel 2003 MS Excel 2010 MS PowerPoint Windows XP Od každého kousek

MS Word 2003


Základní činnosti s textovým editorem Word
Otevření programu

Program MS WORD patří spolu s dalšími programy, např. MS EXCEL, MS ACCESS, MS FRONTPAGE, do kancelářského balíku programů MS OFFICE. Jedná se o textový editor, tedy o program, který je určený pro zpracování textu.

Soubory, vytvořené v tomto programu, se nazývají dokumenty. Základní koncovka těchto souborů je DOC.

Otevření programu

Stejně tak, jako můžeme v tomto programu provést cokoliv vždy několika způsoby, můžeme několika způsoby i tento program spustit. Můžeme využít nabídku START – PROGRAMY – (MICROSOFT OFFICE) – MS WORD, zástupce na ploše, panel rychlého spouštění - ikonka modré W nebo panel nástrojů sady MS Office (musíme mít zapnutou volbu pro zobrazování tohoto panelu na ploše).

 

 

 

                                  

 

 

Zástupce na ploše         Panel rychlého spouštění

 

Pokud nenajdeme zástupce pro spuštění žádným z uvedených způsobů, musíme program spustit souborem Winword.exe ze složky, kam program nainstaloval. Obvyklá cesta je následující: C:/Program files/MS Office/Office11/Winword.exe. Odtud pak můžeme vytvořit např. zástupce na ploše.

Uzavření programu

Program uzavřeme tlačítkem ve tvaru křížku v pravém horním rohu, příkazem SOUBOR – KONEC, dvojklikem levým tlačítkem myši v levém horním rohu obrazovky na znak W nebo klávesovou zkratkou ALT + F4.

*      Prostředí programu

-          horní pruh (obvykle modrý), kde je název programu a otevřeného souboru + ovládací prvky pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna

-          hlavní nabídka (Soubor, Úpravy, Zobrazit …)

-          panely nástrojů - 2 základní: standardní, formát; další možno zobrazit výběrem, příp. se zobrazí při zapnutí příslušné funkce pomocí příkazu Zobrazit/panely nástrojů a zaškrtnout myší požadované.

 

 

 

 

 

 

 

-          levé a horní pravítko

-          pravý a dolní posuvník

-          vlevo od dolního posuvníku jsou ikony pro různé zobrazení

 

 

 

-          stavový řádek - informace o tom, na které stránce, ve kterém oddíle, na které stránce, na kterém řádku, a ve kterém oddílu se nacházíme aj.

 

 

Otevření souboru

Pokud se nacházíme v programu Word, zadáme v nabídce SOUBOR volbu OTEVŘÍT. Dále můžeme využít ikonu Otevřít na standardním panelu nástrojů, klávesovou zkratkou CTRL + O. Pokud chceme otevřít soubor jiného typu (s jinou koncovkou, než DOC), musíme v dolní části okna pro otevření souboru, v rozevírací nabídce SOUBORY TYPU zvolit VŠECHNY SOUBORY (*.*). Současně můžeme otevřít i více souborů najednou. Pro označení více souborů najednou využijeme kombinaci klávesy CTRL a levého tlačítka myši. Při stisknuté klávese CTRL označíme v okně pro otevření souboru levým tlačítkem myši požadované soubory a potvrdíme. Spuštění mimo program Word provedeme běžným způsobem, jakým spouštíme jiné soubory.

 


 

 

 

Uložení souboru

Abychom předešli zbytečné ztrátě výsledků naší práce, je nutno věnovat ukládání dokumentu velkou pozornost. Pokud provádíme změny v dokumentu, provádějí se v operační paměti počítače, kam je soubor po otevření načten a ne přímo na pevném disku počítače. Protože operační paměť počítače není stálá (nenadálé vypnutí počítače), je třeba veškeré změny pravidelně ukládat na pevný disk.

Připomeňme si, že soubory vytvořené ve Wordu se nazývají dokumenty, a mají koncovku DOC. Příkazy pro ukládání najdem v nabídce SOUBOR. Rozdíl mezi nabídkou ULOŽIT a ULOŽIT JAKO je následující. Pokud ukládáme soubor poprvé, použijeme nabídku ULOŽIT JAKO, kde souboru přiřadíme umístění a pojmenujeme ho, případně můžeme změnit typ (jiná koncovka). Příkaz ULOŽIT (klávesová zkratka CTRL + S) použijeme pouze pro uložení změn v již před tím uloženém souboru (provedeme úpravy a chceme je uložit). Pokud ovšem zadáme příkaz ULOŽIT v případě, že soubor ještě uložen nebyl, automaticky se vyvolá stejná nabídka, jako když zadáme příkaz ULOŽIT JAKO. Tento příkaz můžeme použít nejen pro první uložení souboru, ale také pro „rozmnožení“ souboru.

V programu lze využít funkce automatického ukládání dokumentu. Pokud jsme již provedli první uložení dokumentu, v nabídce NÁSTROJE – MOŽNOST, kde provádíme obecné nastavení celého programu, na záložce UKLÁDÁNÍ zaškrtneme volbu AUTOMATICKY UKLÁDAT PO a nastavíme požadovaný interval ukládání (v minutách)

Hledání souboru

Při hledání využijeme nabídku SOUBOR – HLEDAT, nebo nabídku START – HLEDAT – SOUBORY ČI SLOŽKY. Zobrazí se průvodce vyhledáváním souborů. Zadáme kritéria pro hledání, tzn. celý název nebo jeho část, a specifikujeme co nejblíže oblast, kde se má soubor hledat.

Pokud známe přesný název souboru, vepíšeme jej. Pokud jsme si zapamatovali pouze část názvu, vepíšeme ji. Pokud bychom chtěli v počítači vyhledat všechny soubory, které byly vytvořeny v programu MS WORD a mají základní koncovku DOC, do vyhledávání zapíšeme dotaz ve tvaru „*.DOC“. Hvězdička v tomto případě nahrazuje konkrétní názvy souborů.

Otevření nového dokumentu

-          nabídka SOUBOR – NOVÝ a vybereme příslušný typ, např. prázdný dokument

-          klávesová zkratka CTRL + N

 

Způsoby zobrazení dokumentu

*      zobrazení rozložení dokumentu - nabídka ZOBRAZIT:

-          NORMÁLNĚ – pro zadávání a formátování textu. Rozložení stránky je zjednodušeno, text se zobrazuje v pořadí, jak by napsán, nezobrazují se okraje stránek, obrázky, které nemají definovaný styl zalamování Rovnoběžně s textem, záhlaví a zápatí.

-          PŘI TISKU – zobrazení dokumentu v podobě, v jaké bude vytištěn, zobrazí se i záhlaví, zápatí, sloupce, poznámky pod čarou, grafické a další objekty ve skutečných pozicích na stránkách

-          WEBOVÉ STRÁNKY – slouží k tvorbě webové stránky, dokument se zobrazí jako ve webovém prohlížeči, bez rozdělení na stránky, obsah bude zalomen podle velikosti okna

-          OSNOVA – nadpisy dokumentu jsou odsazeny podle jejich úrovně ve struktuře dokumentu, lze zobrazit např. pouze hlavní nadpisy, rozbalit všechny nadpisy apod. Nezobrazují se hranice stránek, grafické objekty, záhlaví a zápatí.

*      režimy zobrazení dokumentu (usnadňují čtení a procházení) – nabídka ZOBRAZIT:

-          ROZLOŽENÍ PRO ČTENÍ – pohodlnější čtení na obrazovce, z obrazovky odstraněny nepotřebné prvky (např. nepotřebné panely nástrojů), nastaveno rozlišení obrazovky pro optimální čitelnost dokumentu

-          MINIATURY – zobrazí malé náhledy stránek ve zvláštním podokně, toto zobrazení je možno použít v normálním zobrazení, v rozložení při tisku, v zobrazení osnovy a v zobrazení pro čtení, nelze jej použít při zobrazení rozložení webové stránky a současně s podokním Rozvržení dokumentu

-          ROZVRŽENÍ DOKUMENTU – slouží k rychlému přesouvání a snadnější orientaci v dokumentu, v samostatném podokně jsou zobrazeny jednotlivé nadpisy v dokumentu

*      měřítko zobrazení dokumentu:

-          jedná se o lupu zobrazení dokumentu

-          nabídka ZOBRAZIT – LUPA nebo panel nástrojů Standardní, políčko Měřítko zobrazení

Zásady pro psaní textu

-          na konci řádku ENTER pouze pokud chceme ukončit odstavec, jinak program řádkuje sám!

-          nepoužívat prázdné odstavce (několikanásobné stisknutí klávesy ENTER) ke zvětšení mezery mezi odstavci

-          nepoužívat mezery k odsazení odstavce od levého okraje, ani pro jakékoliv zarovnání textu (na střed, k pravému okraji, zarovnání textu pod sebe do sloupečku apod.)

-          mezi slovy vkládat vždy jen jednu mezeru

-          používat pevnou mezeru mezi text, který chceme pevně svázat tak, aby se mezi něj nevložil konec řádku (CTRL+SHIFT+MEZERNÍK nebo VLOŽIT – SYMBOL – SPECIÁLNÍ ZNAKY – pevná mezera)

-          dodržovat pravidla pro úpravu textu (interpunkční znaménka bez mezery hned za slovem a za nimi mezera, správné psaní data atd.)

-          opravování překlepů pomocí kláves DELETE (maže od kurzoru napravo) a BACKSPACE (¬, maže od kurzoru nalevo), smazání větší oblasti – označení textu + použití jedné z těchto dvou kláves

-          text přepíšeme, pokud je zapnutý režim přepisu (klávesou INSERT), ve stavovém řádku napsané PŘES, pokud je zapnutý přepis

-          pokud chceme vrátit provedené změny o krok, nebo i několik kroků, zpět, použijeme příkaz ZPĚT z nabídky ÚPRAVY. Analogicky můžeme vrácenou změnu opět obnovit, a to použitím nabídky OPAKOVAT, rovněž z nabídky ÚPRAVY. Tyto příkazy najdeme i v podobě ikon (šipky vlevo a vpravo) na standardním panelu nástrojů

Označování textu

Před každou úpravou textu, je nutno text označit, tedy „říct počítači“, kterou oblast bude upravovat. Označení se projeví tak, že pozadí v označené oblasti má černou barvu a text bílou, popř. jinou barvu. Označení provádíme pomocí myši, klávesnice nebo kombinací myši a klávesnice.

*      označení pomocí myši nebo kombinace myši a klávesnice:

-          pro označení 1 slova – stačí kurzor umístit do daného slova nebo dvojklik myší

-          označení 1 celého řádku – kurzor do levého okraje a 1 kliknout

-          označení celé věty – CTRL + 1 kliknout do věty

-          označení 1 odstavce – trojklik myší v textu nebo dvojklik v levém okraji

-          označení veškerého textu v souboru trojklik v levém okraji

-          označení souvislé oblasti textu – kliknout myší na počátek a při současném stisku klávesy SHIFT klinout na konec oblasti

-          označení sloupce textu – stisknout klávesu ALT a držet, myší kliknout do textu, držet levé tlačítko a potáhnout požadovaným směrem

*      označování pomocí klávesnice:

-          stisknutá klávesa SHIFT + šipky doprava nebo doleva – označujeme po jednom znaku

-          stisknutá klávesa SHIFT + šipky nahoru nebo dolu – označujeme řádky nahoru nebo dolu

-          Kopírování textu stisknutá klávesa SHIFT + Home – označí od kurzoru na začátek řádku

-          stisknutá klávesa SHIFT + End – označí od kurzoru na konec řádku

-          stisknutá klávesa SHIFT + Page Up nebo Page Down – označujeme po obrazovce textu nahoru nebo dolu

-          CTRL + SHIFT + HOME – označí od kurzoru až na počátek souboru

-          CTRL + SHIFT + END – označí od kurzoru až na konec souboru

-          CTRL + A – označí celý text v souboru

Ve vyšších verzích programu můžeme rovněž označit nesouvislou oblast textu (např. označíme text v různých místech dokumentu a najednou jej upravíme podle svých požadavků). Toto provádíme kombinací klávesy CTRL a levého tlačítka myši, kdy klávesu držíme a myší přiznačujeme požadované oblasti.

Rovněž můžeme provést „sloupcové označení“, a kombinací klávesy ALT a levého tlačítka myši. Klávesu ALT držíme a myší označujeme požadovanou oblast.

 

1.      Označím text, který chci zkopírovat

2.      Zadám příkaz KOPÍROVAT

-          nabídka ÚPRAVY

-          pravé tlačítko myši

-          klávesová zkratka CTRL + C

-          ikona Kopírovat na panelu nástrojů                    

3.      Umístím kurzor tam, kam chci text nakopírovat

4.      Zadám příkaz VLOŽIT

-          nabídka ÚPRAVY

-          pravé tlačítko myši

-          klávesová zkratka CTRL + V

-          kona Vložit na panelu nástrojů               

Přesouvání textu

1.      Označím text, který chci přesunout

2.      Zadám příkaz VYJMOUT

-          nabídka ÚPRAVY

-          pravé tlačítko myši

-          klávesová zkratka CTRL + X

-          ikona Vyjmout na panelu nástrojů                      

3.      Umístím kurzor tam, kam chci text přesunout

4.      Zadám příkaz VLOŽIT

-          nabídka ÚPRAVY

-          pravé tlačítko myši

-          klávesová zkratka CTRL + V

-          ikona Vložit na panelu nástrojů

Formátování písma

Formátováním písma máme namysli změnu vlastností textu, jako např. typ písma (font), velikost, řez, barva a další efekty. Toto provádíme v nabídce FORMÁT – PÍSMO nebo pomocí nabídek a tlačítek na panelu nástrojů Formát. Pokud chceme zrušit všechny formáty písma a vrátit vzhled na základní písmo používané šablony, využijeme klávesovou zkratku CTRL + mezerník.

 

 

V dialogovém okně PÍSMO vždy vidíme náhled, jak bude text vypadat. Připomeňme, že před úpravou je nutno text, který má být formátován, vždy označit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      typ písma (font): zvolíme z nabízených fontů, standardní fonty, které jsou nainstalovány spolu s programem + fonty, které můžeme získat např. na Internetu a nainstalovat do Windows. POZOR: Pokud jsou v dokumentu, který např. od někoho zkopírujeme, použity fonty, které nemáme v počítači nainstalovány, nezobrazí se text správně a budeme nuceni tento font nainstalovat!!!!

*      velikost písma: udává se v bodech (1 bod = 0,376 mm), standardně používaná velikost běžného textu je minimálně 10 bodů, obvykle 12 bodů

*       podtržení písma:

-          jednoduché podtržení: na panelu nástrojů Formát (podtržené U) nebo klávesová zkratka CTRL+U nebo dialogové okno PÍSMO

-          složitější podtržení pouze v dialogovém okně PÍSMO

*      řez písma:

-          kurzíva (šikmo skloněné písmo): panel nástrojů Formát (šikmé I) nebo klávesová zkratka CTRL+I nebo dialogové okno PÍSMO

-          tučné písmo: panel nástrojů Formát (tučné B) nebo klávesová zkratka CTRL+B nebo dialogové okno PÍSMO

-          tučná kurzíva: kombinace předchozího

*      barva písma: dialogové okno PÍSMO nebo ikona na panelu nástrojů (tiskací A), kromě nabízených barev si můžeme namíchat svou vlastní barvu. Pokud máme nastavenu v textu automatickou barvu (ne barvu černou), tak při změně pozadí, např. z bílého na černé, se barva textu automaticky změní tak, aby byl text vidět, např. na text bílý.

*      proložení textu:

-          zvětší mezery mezi písmeny (nikdy nevkládat mezery mezi písmena!!!)

-          zvolíme v dialogovém okně PÍSMO na záložce PROLOŽENÍ ZNAKŮ

*      přeškrtnutí písma: dialogové okno PÍSMO

*      kapitálky: velká písmena, vše je tiskacím, ale velikost tohoto písma se rovná velikosti písma psacího, pouze velká písmena mají velikost písmena napsaného pomocí klávesy SHIFT

*      horní a dolní index: použití např. v chemických vzorcích, fyzikálních jednotkách apod.

*      stínování, obrysy atd. – dialogové okno PÍSMO

*      textové efekty:

-          vloží na označený text animované efekty, jsou zobrazeny pouze na obrazovce, při tisku se vytiskne zformátovaný text mimo těchto efektů

Pokud chceme nastavit stejný vzhled písma na více místech dokumentu a nevyužijeme vlastní styly, pomocníkem je tlačítko KOPÍROVAT FORMÁT na standardním panelu nástrojů. Nejprve označíme již upravený text, zmáčkneme tuto ikonu a poté myší označujeme text, který chceme, aby vypadal stejně.

Formátování odstavce

Odstavec = text mezi dvěmi znaky ¶ (pokud máme zobrazeny netisknutelné znaky), je to základní jednotka textu. Připomeňme si, že pokud píšeme v rámci jednoho odstavce, neukončujeme řádky klávesou ENTER, každý řádek by byl považován za zvláštní odstavec a při formátování vzhledu odstavce by toto způsobovalo problémy. Program řádkuje na další řádek sám. Pokud je kurzor umístěn v odstavci, změny se projeví v tomto celém odstavci. Nemůžeme formátovat jeho část odděleně. Formátování odstavce provedeme v nabídce FORMÁT – ODSTAVEC, případně pro některá často využívaná formátování využijeme tlačítka na panelu nástrojů Formát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      zarovnání odstavce: v nabídce FORMÁT – ODSTAVEC nebo tlačítka na panelu nástrojů

-          vlevo (CTRL+L)

-          na střed (CTRL+E)

-          vpravo (CTRL+R)

-          do bloku (CTRL+J) – bloková úprava textu, text je roztáhnutý mezi levým a pravým okrajem

*      optické oddělení odstavců: nevkládat prázdné odstavce (pomocí klávesy ENTER)

-          pomocí odsazení prvního řádku odstavce, provedeme v nabídce FORMÁT – ODSTAVEC – Speciální odsazení – zvolit „první řádek“ a nastavit o kolik

-          zvětšením mezery mezi odstavci (např. mezi nadpisem a textem): před a za odstavcem

*      ­odsazení a předsazení odstavce: nabídka FORMÁT – ODSTAVEC nebo na pravítku

-          posune odstavec vůči ostatnímu textu směrem doleva (předsazení) nebo doprava (odsazení)

*      změna řádkování:

-          vzdálenost mezi řádky v odstavci, na psacích strojích známe řádkování 1, 1,5 a 2, ve Wordu je možno i větší

-          zvolíme v nabídce FORMÁT – ODSTAVEC – Mezery: Řádkování

Tok textu na stránkách

Při psaní textu se může stát, že se text rozdělí mezi stránky tak, jak nechceme. Např. se vyskytnou na stránce osamocené řádky a odstavce. Při zalamování textu můžeme vhodným nastavením zajistit, aby program sám hlídal, aby k tomuto nedošlo.

Nastavení provedeme v nabídce FORMÁT – ODSTAVEC – záložka TOK TEXTU.

-          Kontrola osamocených řádků – hlídá, aby se na koncích a počátcích stran „nezatoulaly“ osamocené řádky

-          volba Svázat řádky – pokud chceme, aby odstavec zůstal nerozdělený mezi 2 stránky

-          Svázat s následujícím – sváže odstavce tak, aby se mezi ně nevložil konec stránky (vhodné použít u výčtů)

-          Vložit konec stránky před – použití např. u nadpisů, kdy kapitola má začínat na další stránce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud potřebujeme na jakémkoliv místě začít pracovat na nové stránce, vložíme ručně konec stránky v nabídce VLOŽIT – KONEC – Konec stránky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formátování stránky

Změnu vzhledu stránky provádíme v nabídce SOUBOR – VZHLED STRÁNKY. Měníme zde nastavení okrajů, orientaci papíru (na výšku, na šířku), velikost papíru (A4, A3, A5 atd.), vzdálenost záhlaví a zápatí od hrany papíru a svislé rozvržení textu na stránce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohraničení a stínování textu, odstavce, stránky

Ohraničení a stínování požadované oblasti provádíme v nabídce FORMÁT – OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ.

 

Pokud chceme změnu provést pouze na vybraném textu, je nutné jej označit a v dialogovém okně Ohraničení a stínování zkontrolovat, zda je ve volbě „Použít na“ nastaveno TEXT. Pokud chceme upravit celý odstavec, v tomtéž místě nastavíme použít na ODSTAVEC. Jestliže chceme ohraničit celou stránku, musíme se přepnou na záložku OHRANIČENÍ STRÁNKY. V náhledu vždy vidíme, jak bude výsledek úpravy vypadat, pokud jej odsouhlasíme.

Ohraničení zrušíme kliknutím na ikonu ŽÁDNÉ, stínování rušíme kliknutím na volbu BEZ VÝPLNĚ.

Vkládání symbolů

Pokud potřebujeme do textu napsat symboly a speciální znaky, které nejsou na klávesnici, použijeme nabídku VLOŽIT – SYMBOL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vložení symbolů na záložce SYMBOL nejprve zvolíme znakovou sadu a poté požadovaný symbol vložíme. Speciální znaky, jako např. symbol odstavce ¶, značka „Všechna práva vyhrazena“ ©, „Registrováno“ ®, nalezneme na záložce SPECIÁLNÍ ZNAKY.

Vkládání a úprava Klipartů

Klipart je mediální soubor, např. obrázek, zvuk, animace nebo film. Standardně program po nainstalování obsahuje základní galerii Klipartů. Další galerie je možno k programu dokoupit, popř. je možno najít samostatně Kliparty i na Internetu nebo do existující galerie vložit klipy vlastní. Pro vložení Klipartu použijeme nabídku VLOŽIT – OBRÁZEK – KLIPART. Pokud chceme prohledávat všechny kolekce, zvolíme „Prohledávat – všechny kolekce“. Dále můžeme zvolit, zda chceme prohledávat kolekce sady Office a nebo kolekce vlastní. Poté zvolíme druh souboru (např. fotografie, videa, Klipart) a stiskneme tlačítko Hledat. Vybereme Klipart a vložíme do textu. Následně provedeme jeho úpravu. Označíme objekt, stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme FORMÁT OBRÁZKU nebo použijeme nabídku FORMÁT – OBRÁZEK nebo na obrázek dvakrát poklepeme levým tlačítkem myši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednotlivých záložkách upravujeme:

-          barvy a čáry kolem obrázku

-          velikost obrázku, kterou můžeme rovněž upravit tak, že obrázek označíme, ukážeme do některého z jeho rohů, kde se objevily černé kostičky a při drženém levém tlačítku myši upravujeme

-          pozici obrázku – umístění obrázku v textu, volíme styl obtékání textu kolem obrázku, případně jeho automatické zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo

-          oříznutí obrázku

-          barvu, jas a kontrast obrázku

Přesunutí objektu provedeme stejně jako přesouvání oken ve Windows. Označíme jej, ukážeme na něj kurzorem myši a při stisknutém levém tlačítku přesuneme na cílovou pozici.

Vkládání a úprava vlastních obrázků

Pokud do dokumentu chceme vložit obrázek, který máme uložený v počítači nebo na přenosném médiu (např. disketě, CD, DVD, Flashdisku), použijeme nabídku VLOŽIT – OBRÁZEK – ZE SOUBORU. Vyhledáme cestu, kde je obrázek uložený, zvolíme příslušný typ souboru, abychom obrázek v okně viděli a mohli jej označit a potvrdit vložení. Další úpravy obrázku provádíme stejně, jako u Klipartů.

 

Vložení WordArtu

WordArt je ozdobný text (používaný nejčastěji u ozdobných nadpisů), který vložíme pomocí předdefinovaných ozdobných formátů, které v sobě program obsahuje. Vložení provedeme v nabídce VLOŽIT – OBRÁZEK – WORDART (případně jej vložíme z panelu nástrojů Kreslení). Vybereme styl, napíšeme text, vybereme písmo, nastavíme velikost, zvolíme, zda chceme písmo tučné nebo kurzívu a potvrdíme vložení.

 

 

 

 

 

 

 

Přesunutí textu provedeme stejně jako u obrázků. Pokud na text dvakrát poklepeme levým tlačítkem myši, můžeme změnit napsaný text. Jestliže chceme upravit další vlastnosti WordArtu, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme FORMÁT OBJEKTU WORDART a v úpravě pokračujeme stejně jako u Klipartů. Navíc můžeme na panelu nástrojů WordArt (pokud se neobjevil současně s vloženým WordArtem, zobrazíme jej v nabídce ZOBRAZIT – PANELY NÁSTROJŮ – WORDART) upravovat tvar textu, nastavit stejnou velikost všech písmen, orientovat text svisle, zarovnat jej, či nastavit mezery mezi znaky objektu.

Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí je prostor na horním (záhlaví) a dolním (zápatí) okraji všech stran dokumentu. Je to prostor mezi okrajem papíru a počátkem běžného textu na stránce. Do záhlaví a zápatí můžeme psát vlastní text, vkládat obrázky, čísla stran, datum, čas, jméno autora dokumentu apod. Tento text nebo obrázky ze pak zobrazují a tisknou na všech stranách dokumentu. Příkladem využití může být tvorba předtisku firemního dopisu, kdy do záhlaví můžeme vložit název firmy, logo firmy (obrázek) a do zápatí kontaktní údaje, jako např. adresu, telefon, fax, e-mail, www stránky, číslo bankovního spojení, údaj o registraci v obchodním rejstříku apod. Toto vše bychom mohli uložit jako šablonu (připravený polotovar dopisu).

Záhlaví a zápatí editujeme pomocí nabídky ZOBRAZIT – ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ. Aktivuje se prostor pro záhlaví a zápatí, běžný text zesvětlá a objeví se panel nástrojů Záhlaví a zápatí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto panelu nástrojů můžeme např. vložit nabízený automatický text, čísla a počet stran, datum, čas, vstoupit do dialogového okna pro úpravu vzhledu stránky, ale také se zde přepínáme mezi záhlavím a zápatím. Pokud dokončíme psaní do tohoto prostoru a chceme pokračovat v psaní běžného textu, musíme editaci záhlaví a zápatí uzavřít a to tlačítkem ZAVŘÍT na tomtéž panelu nástrojů. Po uzavření vše vložené do záhlaví a zápatí zesvětlá (abychom věděli, že daný text není běžným textem, ale právě textem vloženým do záhlaví a zápatí), vytiskne se však stejně jako běžný text.

Jednoduché číslování stránek

Nejjednodušším způsobem, jak do dokumentu vložit čísla stran, je použít nabídku VLOŽIT – ČÍSLA STRÁNEK

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolíme umístnění (do záhlaví nebo do zápatí), zarovnání (vlevo, na střed stránky nebo vpravo), dále zaškrtneme zda, chceme zobrazovat číslo i na první stránce dokumentu. Pokud stiskneme tlačítko FORMÁT, můžeme dále nastavit formát číslování a zda chceme začít číslovat od čísla 1 nebo jiného čísla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším způsobem je využití panelu nástrojů ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ (viz. dříve). Pomocí tohoto panelu se přepneme do záhlaví nebo zápatí, pokud chceme kurzor umístit na střed stránky nebo k pravému okraji, použijeme klávesu TAB. Čísla stran vložíme z tohoto panelu nástrojů tlačítkem VLOŽIT POLE STRÁNKA. Tlačítkem ZAVŘÍT se vrátíme do režimu psaní běžného textu.

 

 

 

 

 

Jestliže chceme, aby číslování stránek obsahovalo i počet stran dokumentu, např. 1/10 (stránka první z celkového počtu deset stran), vložíme nejprve číslo stránky tlačítkem VLOŽIT POLE STRÁNKA, dále z klávesnice napíšeme lomítko (popř. jiný požadovaný znak) a následně zmáčkneme na panelu tlačítko VLOŽIT POČET STRÁNEK. Editaci opět ukončíme tlačítkem ZAVŘÍT.

Číslování stran nikdy nezajistíme, když do záhlaví nebo zápatí číslo stránky ručně vepíšeme (např. na stránce č. 1 vložíme z klávesnice ručně tuto číslici). V tomto případě by se na každé stránce zobrazovala, místo správného čísla stránky, jen tato číslice.

Odrážky a číslování

Odrážky a číslování v textu využíváme nejčastěji při výčtu možností, číslování kapitol a podkapitol. Vkládáme je prostřednictvím nabídky FORMÁT – ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Zde volíme na jednotlivých záložkách, zda chceme tvořit odrážky, jednoduché číslování, číslování víceúrovňové nebo vlastní styly seznamů (propojení stylů a číslování).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          pokud máme výčet napsaný, označíme a zvolíme FORMÁT – ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ – vybereme požadovaný formát

-          pokud výčet vytváříme, zvolíme stejným způsobem požadovaný formát a postupně píšeme a na konci každé položky výčtu řádkujeme klávesou ENTER

-          kromě ručního přiřazení můžeme využít STYL ODSTAVCE, který má již v sobě odrážky nebo číslování definovaný:

-          FORMÁT – STYLY A FORMÁTOVÁNÍ, vyberete požadovaný typ formátování, dále styl ČÍSLOVANÝ SEZNAM nebo SEZNAM S ODRÁŽKAMI

-          seznamy můžeme i upravit:

-          FORMÁT – ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ – vyberete nejbližší styl, tomu, jaký si představujete, zadáte volbu VLASTNÍ a pak upravíte podle představ (stejně tak i u odrážek)

-          víceúrovňové seznamy vytváříme následujícím způsobem:

-          označíme text, ze kterého chceme víceúrovňový seznam,

-          zadáme příkaz FORMÁT – ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ – karta VÍCEÚROVŇOVÉ

-          vybereme požadovaný typ a potvrdíme

Ve volbě VLASTNÍ můžeme rovněž vzhled upravit podle svých představ.

Hledání a nahrazování textu

Pro vyhledání požadovaného textu použijeme nabídku ÚPRAVY – NAJÍT. Do dialogového okna vepíšeme hledaný text a zmáčkneme tlačítko NAJÍT DALŠÍ. Kurzor bude postupně přemísťován na všechna místa v dokumentu, kde se hledaný text nachází. Pokud chceme hledání více specifikovat, v dialogovém okně zmáčkneme tlačítko VÍCE a hledání upřesníme.

Nahrazování funguje na podobném principu, jako hledání. V nabídce ÚPRAVY zvolíme NAHRADIT. V tomto dialogovém okně zadáme hledaný text a text, kterým má být nahrazen. Hledání můžeme rovněž upřesnit. Samotné nahrazení provedeme stiskem tlačítka NAHRADIT (před tím však musíme zmáčknout tlačítko NAJÍT) nebo NAHRADIT VŠE (nahradí se daný výraz v celém dokumentu najednou).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola pravopisu

Kontrolu pravopisu a gramatiky zpustíme z NÁSTROJE – PRAVOPIS. Počítač postupně vyhledává červeně podtržená slova a nabízí jiná slova, která můžeme zaměnit za nesprávná (vybereme z nabídky správné slovo, označíme a klikneme na tlačítko ZAMĚNIT). Pokud je slovo správně a je podtržené červeně, můžeme jej přidat do slovníku (tlačítko PŘIDAT) nebo přeskočit (tlačítko PŘESKOČIT). Slovo už nebude dále podtrženo červeně, ale zároveň se nepřidá do slovníku, podle kterého program kontroluje chyby. Pokud počítač žádné slovo pro opravu nenabízí, opravíme jej ručně (v horní části okna) a klikneme na tlačítko ZAMĚNIT (počítač bude dále pokračovat v hledání chyb).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I když provedeme kontrolu chyb pomocí této funkce, je nutné dokument ještě přečíst. Pokud totiž např. chybně vyskloňujeme slovo, program toto nepozná (např. správně má být v textu slovo „testy“, ale je napsané slovo „test“ – program toto slovo nepodtrhne, protože slovo „test“ zná a je napsáno v pořádku). Červené podtržení slov se při tisku nevytiskne.

Automatické opravy textu

Automatické opravy používáme v případě, že chceme, aby program sám rozpoznal a opravil překlepy, pravopisné chyby a špatně napsaná velká písmena na počátku vět. Pomocí této funkce můžeme rovněž rychle vkládat symboly, které jsou obsaženy v předdefinovaném seznamu položek automatických oprav. Např. pokud chceme vložit symbol ®, zadáme z klávesnice závorku, písmeno R a uzavírací závorku, symbol smajlíku J vložíme stisknutím dvojtečky, pomlčky a uzavírací závorky. Do tohoto seznamu položek můžeme i přidat položky vlastní. Všechno volíme v dialogovém okně MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV, které otevřeme z nabídky NÁSTROJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce TEZAURUS

Tato funkce vyhledá k označenému slovu synonymum (slovo podobného výrazu). Pomůže v případě, že se nám často v dokumentu opakuje stejné slovo a chceme jej nahradit jiným, podobným. Funkci spustíme z nabídky NÁSTROJE – JAZYK - TEZAURUS nebo klávesovou zkratkou SHIFT + F7.

Náhled dokumentu před tiskem

V náhledu vidíme dokument přesně tak, jak bude vytištěn. Pokud najdeme odlišnosti mezi zobrazením, ve kterém text zpracováváme a mezi zobrazením v náhledu, vytiskne se dokument tak, jak jej vidíme právě v náhledu před tiskem. Náhled zobrazíme z nabídky SOUBOR – NÁHLED nebo tlačítkem NÁHLED na standardním panelu nástrojů.

Můžeme zde volit různé způsoby zobrazení, např. zobrazení více stran najednou, celé obrazovky, různá měřítka lupy. Přímo z náhledu můžeme zadat příkaz pro tisk.

Za zmínku stojí tlačítko ZMENŠIT O STRÁNKU. Použijeme jej, pokud dokumenty na poslední stránce neobsahují mnoho textu. Ke zmenšení počtu stran dojde zmenšením velikosti všech použitých typů písma. Operaci můžeme vrátit zpět použitím příkazu ZPĚT v nabídce ÚPRAVY. Pokud však dokument uložíme, ztratíme možnost rychlého obnovení původní velikosti písma.

Náhled uzavřeme zmáčknutím tlačítka ZAVŘÍT.

Tisk dokumentu

Tisk dokumentu vyvoláme za nabídky SOUBOR – TISK, ikonou TISK na standardním panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou CTRL + P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dialogovém okně tisku volíme tiskárnu, na které chceme dokument tisknout, vlastnosti nastavení konkrétní zvolené tiskárny. Dále rozsah stran, které chceme vytisknout, počet kopií a způsob jejich kompletování. Můžeme zvolit, zda chceme vytisknout všechny, sudé nebo liché stránky dokumentu (využijeme, když tiskárna neumí oboustranný tisk). Nastavíme zde rovněž, kolik stran textu chceme umístit na zvolenou velikost stránky (např. 4 strany textu na jednu stranu papíru formátu A4). Po zmáčknutí tlačítka MOŽNOSTI, můžeme tisk dále specifikovat. Např. můžeme zvolit tisk dokumentu na pozadí, což znamená, že při tisku můžeme současně dále v souboru pracovat (tato volba je standardně aktivní). Nastavíme zde i opačné pořadí tisku stran (sestupně dle číslování).

Základy používání stylů

Styly jsou pojmenované formáty odstavců nebo písma. Jejich úkolem je urychlit práci při úpravě vzhledu písma a odstavců. Při změně charakteristik ve stylu se automaticky změní formát veškerého textu v dokumentu, kterému je tento styl přiřazen. Styl písma se liší od stylu odstavce tím, že ho lze aplikovat i na vybranou část odstavce, nejen na celý odstavec.

*      styl písma:

-          nastavujeme typ, velikost a ostatní vlastnosti písma

*      definování stylu:

-          nabídka FORMÁT – STYLY A FORMÁTOVÁNÍ – NOVÝ STYL

-          styly písma a odstavce jsou ve stejném seznamu, že jde o styl písma poznáme podle značky a

-          nebo upravíme vzhled textu podle potřeb, klikneme na panel nástrojů Formát do rozevírací nabídky stylů a vepíšeme název stylu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      styl odstavce:

-          ruční formátování vzhledu odstavce používáme pouze tehdy, není-li to možné pomocí stylu odstavce

*      můžeme definovat:

-          typ a velkost písma

-          vlastnosti písma

-          zarovnání, odsazení odstavce a řádkování v odstavci

-          číslování nebo odrážky

-          definujeme v nabídce FORMÁT – STYLY A FORMÁTOVÁNÍ – NOVÝ STYL nebo ručním definováním přímo v textu a přepsáním názvu v rozevírací nabídce stylů na panelu nástrojů Formát

-          že jde o styl odstavce poznáme podle značky ¶

 

Styl na daný text aplikujeme tak, že jej označíme a z rozevírací nabídky STYL na panelu nástrojů Formát požadovaný styl vybereme.

 

 

 

 

 

 

Druhým způsobem je výběr z nabídky STYLY A FORMÁTOVÁNÍ, kterou zobrazíme v nabídce FORMÁT.